GMR

Via de onderstaande link kunt u de verslagen e.d. van de GMR inzien

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOB (GMR SKOB)

De GMR

Vanuit de medezeggenschapsraden van de vier scholen is de GMR gevormd. Zij bespreken zaken die raakvlakken hebben met alle scholen die onder SKOB vallen. De GMR is het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van SKOB, waarin onderwerpen worden besproken die van belang zijn voor alle scholen.

De GMR is samengesteld uit ouders en personeel van alle betrokken scholen. Zij mag het bestuur van SKOB adviseren en bij sommige onderwerpen moet de GMR instemmen met het voorgenomen beleid.

Voor de GMR staat het gezamenlijk belang van de SKOB-scholen voorop.  

In de besluitvorming worden de reglementen op grond van de Wet Medezeggenschap Onderwijs gehanteerd.

De jaarlijkse begroting, het formatieplan, het jaarverslag en diverse beleidsnotities zijn belangrijke stukken om te bespreken.

De GMR van SKOB bestaat uit een afgevaardigde van de oudergeleding MR en een afgevaardigde van de  personeelsgeleding MR van iedere school. (Deze samenstelling is vastgelegd in een afvloeiingslijst. Na een periode van vier jaar is een lid aftredend en, voor wat betreft de oudergeleding, alleen herkiesbaar als de kinderen de school nog bezoeken.

De leden van de GMR:

Voorzitter GMR:

Secretariaat:

personeelsgeleding:

  • dhr J. Sinac personeelsgeleding Don Boscoschool e-mail:jsinac@skobscholen.nl
  • mevr. I. Kaiser personeelsgeleding Jan van Schengen
  • mevr. G. Boss-Gesthuizen  personeelsgeleding Mgr. Heyligersschool

Leden:

  • mevr. S. de Jonge oudergeleding Don Boscoschool
  • mevr. L. Veldkamp -van Rij oudergeleding De Zandplaat
  • mevr. K. van Dijke oudergeleding Jan van Schengenschool
  • mevr. J. Timmerman  oudergeleding Mgr Heyligersschool