Informatie

Downloads Informatie SKOB

Informatie SKOB 2015

Informatie SKOB 2015

 

Informatie SKOB 2016

Informatie SKOB 2016

 

Informatie SKOB 2017

Informatie SKOB 2017

SKOB

Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

algemene informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB). Binnen SKOB werken alle katholieke basisscholen uit de gemeente Borsele samen. Voordelen van samenwerken zijn onder meer dat administratieve, financiële, personele- en algemene beleidszaken gezamenlijk geregeld worden.

SKOB is opgericht op 1 januari 1997 en heeft als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van het katholieke basisonderwijs in de gemeente Borsele. De stichting hanteert een open katholieke visie. Vanuit deze grondgedachte staan de scholen open voor alle levensbeschouwelijke richtingen.

Binnen het gemeenschappelijke bestuurlijke raamwerk, heeft elke school een maximum aan vrijheid om zijn eigen identiteit gestalte te geven.

De volgende scholen maken deel uit van SKOB – Stichting Katholiek Onderwijs Borsele:

Het bevoegde gezag wordt gevormd door het Algemeen Bestuur (AB). Het AB zorgt dat er beleid wordt geformuleerd en toetst het vastgestelde beleid. Het houdt zich vooral bezig met schooloverstijgende zaken.

Door het formuleren en implementeren van strategisch beleid voor de komende 10 jaar is een stap gezet welke richting de scholen van SKOB opgaan.

Voor die schooloverstijgende beleidszaken is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) de overlegpartner. Als het gaat om zaken op schoolniveau is dit de medezeggenschapsraad (MR). Het AB laat een groot aantal taken over aan het Bovenschools Managementteam (BMT). Het BMT, gevormd door de twee directeuren van de vier scholen, heeft ook een belangrijke adviesfunctie naar het AB.

Het BMT bereidt beleidsvoorstellen voor en legt deze voor aan het AB. Het AB formuleert de beleidsvoornemens en legt deze ter advies of instemming voor aan de GMR.

Voor de verankering van de school in het dorp is op elke school een schoolcommissie (SC). Deze fungeert als klankbord door mee te denken en te adviseren over beleid op schoolniveau.

De SC en de MR adviseren de directie. Daarnaast is voor een aantal zaken ook instemming nodig van de MR.

De Missie van SKOB

Wij staan garant voor onderwijs dat kinderen voorbereidt op een steeds veranderende toekomst. Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen straks als volwassenen bereid en in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van een wereld, waarin voor iedereen een menswaardig en zinvol bestaan mogelijk is. Omdat de samenleving in toenemende mate complex is, vergt dit onderwijs waarin, vanuit een veilige basis, de grenzen van de individuele mogelijkheden van kinderen worden opgezocht en waarbinnen kinderen uitgedaagd worden oplossingen te zoeken die wellicht niet meteen voor de hand liggen. De kern van ons onderwijs is dan ook in twee begrippen samen te vatten: verantwoordelijkheid en creativiteit.

Als je één van de SKOB-scholen binnenstapt, vallen een aantal zaken direct op:  

  1. De school bruist van activiteit doordat kinderen in interactie met elkaar en met de leerkrachten op zoek zijn naar oplossingen voor problemen waarvoor zij (ieder op zijn of haar niveau) worden gesteld. Natuurlijk is er ook rust, rust die nodig is om kennis tot je te nemen en te reflecteren.
  2. Iedereen is betrokken bij de school en voelt zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken.
  3. Er is respect voor elkaar in elke opzicht en in elke verhouding.
  4. Kinderen leren bewust technieken aan om problematische situaties op een juiste manier te analyseren en leren strategieën om deze op een creatieve wijze op te lossen.
  5. Kinderen communiceren en discussiëren met elkaar en er wordt expliciet onderwezen.
  6. Iedereen wordt uitgedaagd zelf sturing te geven aan leven, leren en werken, en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen.

De missie staat niet op zichzelf, maar is bedoeld om de organisatie betekenis te geven. Betekenis voor de samenleving, de kinderen, hun ouders en onze medewerkers.

Identiteit

Bij dit alles gaan we uit van een aantal principes die voortvloeien uit de katholieke identiteit: tolerantie, hulpvaardigheid, oprechtheid en rentmeesterschap. Deze principes zijn voor allen die betrokken zijn bij de organisatie leidend en geven richting bij het maken van keuzes op de weg van de werkelijkheid van nu naar de idealen die we nastreven. Vieringen en rituelen hebben in ons onderwijs een duidelijke plaats. Onderwijs en opvoeding zijn niet te scheiden, we verwachten dan ook van ouders dat zij deze richtinggevende principes onderschrijven.