Stategisch beleid SKOB

De aanleiding voor het formuleren van een  strategisch beleidsplan SKOB komt voort uit de vragen die het toenmalige bestuur (2009) zich stelde.

 • Voor welke uitdagingen staat de organisatie in de komende 20 jaar, gezien de ontwikkelingen die zich nu reeds aftekenen?
 • Aan welke eisen moet het onderwijs op de SKOB scholen voldoen, om de kinderen die er onderwijs krijgen, voor te bereiden op hun toekomst?

De slogan die past bij het Strategisch beleid SKOB:

Met SKOB de toekomst in.

Op zoek naar grensverleggend onderwijs.

Om dit inhoud te geven is een missiestatement opgesteld die leidend is voor het strategisch beleidsplan.

Missiestatement Stichting Katholiek Onderwijs Borsele

Wij staan garant voor onderwijs dat kinderen voorbereidt op een steeds veranderende toekomst. Ons onderwijs zorg ervoor dat onze kinderen straks als volwassenen  bereid en in staat zijn om een actieve bijdrage te leveren  aan het vormgeven van een wereld, waarin voor iedereen een menswaardig en zinvol bestaan mogelijk is. Omdat de samenleving in toenemende mate complex is, vergt dit onderwijs waarin, vanuit een veilige basis, de grenzen van de individuele mogelijkheden van kinderen worden opgezocht en waarbinnen kinderen uitgedaagd worden oplossingen te zoeken die wellicht niet meteen voor de hand liggen.  De kern van ons onderwijs is dan ook in 2 begrippen samen te vatten: verantwoordelijkheid en creativiteit.

Als je een van de SKOB-scholen binnenstapt, vallen een aantal zaken direct op:

 • de school bruist van activiteit doordat kinderen in interactie met elkaar en met de leerkrachten op zoek zijn naar oplossingen voor problemen waarvoor zij (ieder op zijn of haar niveau) worden gesteld. Natuurlijk is er ook rust, rust die nodig is om kennis tot je te nemen en te reflecteren
 • iedereen is betrokken bij de school en voelt zich verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
 • er is respect voor elkaar in elke opzicht en in elke verhouding
 • kinderen leren bewust technieken aan om problematische situaties op een juiste manier te analyseren en leren strategieën om deze op een creatieve wijze op te lossen.
 • Kinderen communiceren en discussiëren met elkaar en er wordt expliciet onderwezen
 • iedereen wordt uitgedaagd zelf sturing te geven aan leven, leren en werken, en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen

Bij dit alles gaan we uit van een aantal principes die voortvloeien uit de katholieke identiteit: tolerantie, hulpvaardigheid, oprechtheid en rentmeesterschap. Deze principes zijn voor allen die betrokken zijn bij de organisatie leidend en geven richting bij het maken van keuzes op de weg van de werkelijkheid van nu naar de idealen die we nastreven. Vieringen en rituelen hebben in ons onderwijs een duidelijke plaats.
Onderwijs en opvoeding zijn niet te scheiden, we verwachten dan ook van ouders dat zij deze richtinggevende principes onderschrijven.

 

De missie staat niet op zichzelf, maar is bedoeld om de organisatie betekenis te geven. Betekenis voor de samenleving, de kinderen, hun ouders  en onze medewerkers.

Kinderen bieden we een veilige omgeving waarin zij voortdurend worden uitgedaagd de grenzen van hun persoonlijke ontwikkeling te verkennen.
Ouders kunnen rekenen op een professionele organisatie die doet wat zij belooft. Contacten met de ouders zijn onontbeerlijk om de aansluiting tussen onderwijs en opvoeding te behouden. In deze contacten wordt de basis gelegd voor vertrouwen van de ouders in de school. Ouders zijn eerstverantwoordelijk voor de opvoeding, de school is eerstverantwoordelijk voor het onderwijs. Zij zijn gelijkwaardige partners, ouders worden door de school dan ook als zodanig benaderd.  
De katholieke gemeenschap kan rekenen op onderwijs, waarbinnen de waarden en beginselen van het katholieke geloof leidend zijn bij het maken van keuzes.

Wij participeren pro-actief in de samenleving en onderhouden contacten met alle maatschappelijke organisaties die bij kunnen dragen aan de realisatie van onze missie en een goed leefklimaat.
Medewerkers bieden wij een inspirerende en stimulerende werkomgeving, waarin een ieder wordt uitgedaagd op een creatieve wijze bij te dragen aan de realisatie van onze missie. Onze medewerkers stellen hun professionaliteit en collegialiteit ten dienste van de ontwikkeling van onze kinderen, eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie.

Onze kerntaak is het verzorgen van goed onderwijs (zoals hierboven is gedefinieerd) aan kinderen van 4 tot 12 jaar.  Onze ambitie is het aanbieden van aanvullende diensten die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, passend bij de doelstellingen zoals verwoord in de missie.  Deze diensten bieden we aan ten behoeve van kinderen van 0 tot 12 jaar, van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ‘s avonds, 5 dagen per week,  het hele jaar door. Hiertoe zoeken we strategische allianties met andere maatschappelijke organisaties.  

Om de missie te kunnen realiseren, is het noodzakelijk dat binnen de school voldoende stimulansen worden geboden voor de gewenste ontwikkeling van onze kinderen. Stimulansen als het gaat om de cognitieve ontwikkeling, de affectieve ontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met name voor het laatste is een bepaalde omvang van een school noodzakelijk, een omvang die we hebben gesteld op 80 kinderen. Wanneer een school zodanig krimpt, nemen we maatregelen om die kwaliteit op langere termijn veilig te stellen. Deze maatregelen kunnen beperkt blijven tot de eigen organisatie, maar wanneer intensieve samenwerking met andere organisaties noodzakelijk is, gaan we dit niet uit de weg.
Behoud van de organisatie in de huidige vorm is niet het belangrijkste doel, goed onderwijs voor onze kinderen is dat wel.

Actieplan Strategisch beleid SKOB

Om dit strategisch beleidsplan SKOB planmatig aan te pakken wordt jaarlijks een actieplan strategisch beleid SKOB opgesteld.

In dit actieplan zijn de volgende strategische keuzes terug te vinden en wat we er het lopende jaar mee gaan doen.

Strategische keuzes:

 • identiteit
 • onderwijsconcept
 • personeel
 • kindcentra
 • versterking SKOB organisatie
 • Intern en extern imago SKOB
 • Financiën

Stuurgroep Strategisch beleid SKOB:

Binnen SKOB is een stuurgroep aan de slag gegaan die zorgen voor uitvoering en planning van de Strategisch keuzes.

Samenstelling stuurgroep:

Om breed draagvlak te behouden voor dit Strategische beleid is de stuurgroep samengesteld uit personen uit de verschillende geledingen SKOB.

Leden Stuurgroep SKOB:

 • Voorzitter: dhr. R. van den Dries, lid AB SKOB
 • secretaris en verslaglegging: mevr. J. Dierickx, voorzitter GMR, leerkracht de Zandplaat
 • lid stuurgroep: dhr. P. van Dijk, voorzitter AB SKOB
 • lid stuurgroep: dhr. J. Huijbrechts, BMT SKOB
 • lid stuurgroep: dhr. F. Schelfhout, BMT SKOB
 • lid stuurgroep: mevr. S. de Jonge, MR oudergeleding Don Bosco en GMR
 • lid stuurgroep: mevr. K. Boonman, MR oudergeleding Mgr Heyligers
 • lid stuurgroep: mevr. C. Steijn, leerkracht Jan van Schengenschool